Daňové poradenství

V tomto článku chci přiblížit oblast daňového poradenství, o jakou službu se jedná, jak ji definuje zákon, jakými druhy činností se zabývá a kdo je oprávněn tyto služby poskytovat.

Daňové poradenství je v České republice činností regulovanou zákonem č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňové poradenství patří do kategorie tzv. svobodných povolání, tj. samostatná výdělečná činnost prováděná na základě jiného zákona, než zákona živnostenského. Do svobodných povolání spadá včetně povolání daňových poradců také činnost auditorů, lékařů, veterinárních lékařů, lékárníků, zubních lékařů, advokátů, notářů, patentových zástupců, exekutorů, architektů a akreditovaných inženýrů činných ve výstavbě.

Odpověď na to co znamená daňového poradenství, nám dává §1 písmeno a) zákona č. 523/1992 Sb., jde o „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“) jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“)“. Daňové poradenství je právnickou profesí. Z definice můžeme vyčíst, že se jedná především o poskytování právní pomoci v oblasti daní a v oblastech s daněmi přímo souvisejícími. Pod legislativní zkratkou „daně“ se skrývá širší spektrum plnění do veřejných rozpočtů: daně (např. daň z příjmů, z přidané hodnoty, silniční daň), odvody (do této kategorie můžeme zařadit např. placení záloh na zdravotní a sociální pojištění a doplatku pojistného), poplatky (správní poplatky, místní poplatky, např. místní poplatky ze psů, svoz odpadu, atd.) a jiné platby (platby do veřejných rozpočtů např. platba za zlepšení infrastruktury, platby související s těžbou nerostných surovin apod.). Věci, které s daněmi přímo souvisejí, zahrnují především oblast účetnictví, příslušné oblasti občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o přeměnách obchodních korporací, zákoníku práce a živnostenského podnikání.

Výčet činností, které jsou daňovým poradenstvím:

 • Zpracovávání a podávání jednotlivých daňových přiznání k:
  • Dani z příjmů fyzických osob,
  • Dani z příjmů právnických osob,
  • Silniční dani,
  • Dani z přidané hodnoty,
  • Dani z nemovitých věcí a z převodu nemovitých věcí,
  • Spotřebním daním (daň z lihu, piva, surového tabáku, tabákových výrobků [cigarety, doutníky,…], vína a meziproduktů, minerálních olejů [benzín, nafta, oleje,…],
  • Energetickým daním (daň z pevných paliv, plynu a elektřiny),
  • Daním z hazardu.
 • Zpracování a podání přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení,
 • Poskytování právních porad v oblasti daní, jak hmotného daňového práva (jednotlivé daňové zákony), tak i daňového práva procesního (daňový řád a speciální úpravy jednotlivých daní v zákonech),
 • Zastupování klienta na úřadech (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení),
 • Zpracovávání jednotlivých podání směřujících vůči správci daně (odvolání proti rozhodnutí správce daně, žádosti, povolení, registrace, atd.),
 • Zastupování klienta před krajským soudem při správních sporech z oblasti daní,
 • Zpracování a podání jednotlivých hlášení (kontrolní hlášení, souhrnné hlášení),
 • Vyhotovení daňových stanovisek, názorů, posudků,
 • Právní pomoc a zastupování při daňových kontrolách,
 • Poskytování komplexních služeb – vedení účetnictví nebo daňové evidence s následným zpracováním příslušných daňových přiznání,
 • Poradenství týkající se správy a zavádění EET – elektronické evidence tržeb,
 • Právní pomoc a zastupování v oblasti cel a zpracování Intrastatu,
 • Poskytování poradenství v příslušných oblastech s daněmi přímo souvisejících (viz výše).

(Pozn.: výčet není jistě zcela úplný, má hlavně svým vyčerpávajícím naplněním poskytnout přiblížení a obraz toho co oblast daňového poradenství obnáší a poskytnout tak lepší orientaci veřejnosti.)

Daňové poradenství může ze zákona poskytovat daňový poradce. Bližší informace nám nabízí §2 zákona č. 523/1992 Sb. věta první, která zní: „Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních právníků a auditorů, popřípadě jiných osob a orgánů, upravená zvláštními předpisy.“ (Pozn.: Institut komerčních právníků byl zrušen k 1. 7. 1996.) Uvedené ustanovení znamená, že poskytování právní pomoci v oblasti daní advokátem (advokát má oprávnění poskytovat právní pomoc ve všech věcech) a auditorem, kteří uvedenou pomoc poskytují v rámci svých vlastních profesních zákonů, není v rozporu se zákonem o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Věta druhá §2 uvádí následující: „Dotčeno není ani právo fyzické nebo právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná osoba však nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem dosažení zisku, nejde-li o osoby uvedené ve větě první.“ Nechat si poradit v našich daňových záležitostech samozřejmě máme právo i od jiné fyzické osoby než je daňový poradce, tato jiná osoba, s výjimkou osob výše uvedených, však nemůže za tyto služby pobírat peníze, čili poskytovat ji za úplatu komerčním způsobem, jinak tato jiná osoba porušuje zákon, nehledě na další následky, které svým konáním může způsobit.

Daňový poradce má oprávnění poskytovat daňové poradenství soustavně za účelem dosažení zisku, má zákonem stanovená práva a povinnosti a za svou práci klientovi ručí. Postavení, práva a povinnosti daňového poradce budou blíže popsány v dalším článku.