Ceny

Ceny služeb

 • Ceny za poskytování daňového poradenství jsou smluvní, neexistuje zde vyhláškou stanovená výše mimosmluvní odměny, jako je tomu v případě poskytování právních služeb advokátem (tzv. advokátní tarif).
 • Při stanovení ceny se vychází z více faktorů, bere se v úvahu jak časová náročnost, tak i náročnost obsahová, míra odpovědnosti daňového poradce za daný případ, povaha a význam prováděných prací, míra složitosti konkrétního případu.
 • Základní cena za daňové poradenství činí 1 000 Kč/hodina.
 • Při poskytování právních porad a daňových konzultací se vychází ze základní sazby stanovené na hodinu čistého času. Z této základní taxy se vychází při kalkulaci dalších daňově-poradenských služeb.
 • Při poskytování opakovaného plnění, v rámci dlouhodobé spolupráce, ve formě pravidelně se opakujících úkonů a prací je odměna za služby sjednána individuálně ve smlouvě formou paušální platby (tzv. paušálu) za určitý časový interval (zpravidla měsíc, popřípadě čtvrtletí, pololetí nebo kalendářní rok).

 

Orientační příklad stanovení ceny u některých služeb:

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – osoba bez dlouhodobých zdanitelných příjmů (student, důchodce, osoba na rodičovské nebo mateřské dovolené), která nemá povinnost podávat daňové přiznání, mající pouze příjmy ze zaměstnání malého rozsahu, dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) podávající daňové přiznání pouze za účelem vrácení přeplatku na dani z důvodu nevyužité slevy na dani

od 300 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zaměstnanec, který pobírá příjmy z více zaměstnaneckých poměrů souběžně (má ze zákona povinnost podat daňové přiznání)

od 800 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zaměstnanec podléhající solidárnímu zvýšení daně (má ze zákona povinnost podat daňové přiznání, jeho roční hrubé příjmy jsou vyšší než 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (jedná se o maximální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění)

  pro rok 2018 činí tato hodnota 1 438 992 Kč = 48 x 29 979 Kč
  pro rok 2019 činí tato hodnota 1 569 552 Kč = 48 x 32 699 Kč
  pro rok 2020 činí tato hodnota 1 672 080 Kč = 48 x 34 835 Kč

od 1 500 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zaměstnanec podnikající jako fyzická osoba na vedlejší činnost s povinností podat daňové přiznání

od 1 000 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikající fyzická osoba – OSVČ hlavní činnost, výdaje stanovené procentem z příjmů (paušální výdaje)

od 1 000 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikající fyzická osoba – OSVČ hlavní činnost vedoucí daňovou evidenci, uplatňuje skutečné výdaje (zahrnuje analýzu a kontrolu daňové uznatelnosti výdajů)

od 2 000 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zpracování přílohy k daňovému přiznání týkající se příjmů z pronájmu podle §9 ZDP

od 500 Kč

 

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – zpracování přílohy k daňovému přiznání týkající se ostatních příjmů podle §10 ZDP

od 500 Kč

 

 • Vypracování ročního Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné pro zdravotní pojišťovnu

od 400 Kč

 

 • Vypracování ročního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení

od 400 Kč

 

 • Vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty – DPH

od 500 Kč

 

 • Vypracování kontrolního hlášení (KH) k DPH (v závislosti na počtu faktur)

od 500 Kč