Daňový poradce

Daňový poradce je odborník na daňové právo a na předpisy s daněmi přímo související.

V České republice je daňový poradce osoba zapsaná v seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců České republiky, které zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, dále jen „zákon“, svěřuje oprávnění k poskytování právní pomoci (právních služeb) a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Tento článek přibližuje, co může klient od daňového poradce očekávat, jaká jsou jeho zákonná práva a povinnosti. Příklady konkrétních služeb, které může poradce klientovi nabídnout, jsou obsahem článku „DAŇOVÉ PORADENSTVÍ“.

Spolupráce s daňovým poradcem přináší klientům záruku profesionality a jistoty. Mezi výhody využití služeb daňových poradců patří následující:

 • Profesní pojištění odpovědnosti za škodu.
 • Široká profesní mlčenlivost.
 • Přenesení odpovědnosti na daňového poradce.
 • Daňový poradce stojí vždy na straně klienta.
 • Záruka profesionality a odbornosti (splnění požadavků, náročné kvalifikační zkoušky, povinné členství v Komoře).
 • Zastupování na úřadech, zastupování před krajskými soudy při správní žalobě.
 • Šestiměsíční lhůta pro podání daňového přiznání a placení daně z příjmů místo tříměsíční lhůty (delší lhůta pro odevzdání ročních výkazů a placení doplatku zdravotního a sociálního pojištění).

Ochrana zájmů klienta

Daňový poradce je ze zákona povinen a oprávněn chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta (§5 odst. 1 zákona). Ustanovení §5 zákona dále pokračuje: „Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.“ Daňový poradce stojí vždy na straně klienta, chrání jeho práva a oprávněné zájmy. Daňový poradce musí splnit příkazy klienta, pokud jsou v souladu se zákony, sám poradce je při své práci povinen postupovat podle zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Zároveň je povinen využít a uplatnit všechny zákonné prostředky, které podle svého vlastního uvážení a příkazu klienta pokládá za správné a jsou pro klienta prospěšné.

Profesní pojištění a odpovědnost za škodu

Daňový poradce ručí za svou práci klientovi. Tuto zákonnou povinnost stanovuje §5 odstavec 8 zákona: „Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat“ V případě profesního pochybení či chyby vzniklé nesprávným postupem, kterého se poradce dopustil, je povinen klientovi nahradit takto vzniklou škodu. S tím souvisí povinné profesní pojištění. Daňový poradce musí být ze zákona pojištěný proti odpovědnosti za škodu, která může vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství (viz §5 odst. 10 písmeno a) zákona daňový poradce je povinen: „před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství“).

Mlčenlivost

Další podstatnou povinností, na které je postavena profese daňového poradce, je mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zákonem stanovená v §5 odst. 9: „Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.“ Povinnosti mlčenlivosti může daňového poradce zbavit pouze jeho klient prohlášením o zbavení mlčenlivosti, ale i v tomto případě v rámci ochrany práv a oprávněných zájmů klienta je daňový poradce nadále povinen zachovat mlčenlivost, pokud by svou výpovědí klienta poškodil, případně způsobil nebezpečí trestního stíhání.

Zákon dále v §5 odst. 9 také uvádí případy, kdy je mlčenlivost prolomena: „Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu.“ Tyto případy jsou taxativně uvedeny v §§ 367 a 368 trestního zákoníku, jsou mezi nimi uvedeny například tyto trestné činy:

 • vražda,
 • obchodování s lidmi,
 • padělání peněz,
 • nedovolená výroba a držení jaderného materiálu,
 • vlastizrada,
 • rozvracení republiky,
 • terorismus.

Další prolomení mlčenlivosti obsahují poslední dvě věty §5 odst. 9 zákona: „Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem daňovému poradci jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“ Jedná se o povinnosti podle AML zákona (anti-money-laundering) – tzv. zákona proti praní špinavých peněz. Jedná se o případy zastření skutečného původu peněz, změna vlastnictví peněz a majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, shromažďování nebo poskytnutí peněz nebo majetku s vědomím, že budou použity ke spáchání teroristického útoku, poskytnutí odměny pro pachatele terorismu, financování a šíření zbraní hromadného ničení atpod.

Záruka profesionality a nezávislosti

Daňový poradce musí vystupovat profesionálně a nezávisle, sám nesmí mít prospěch závislý na konkrétním výsledku řízení. Tato záruka je obsažena v §3 odst. 3 zákona: „Dohoda, kterou je odměna za poskytnutí daňového poradenství sjednána jako podíl na docíleném snížení daně, daňové úspoře nebo daňové úlevě, popřípadě jako podíl na ukazatelích výsledku činnosti, nebo je sjednána formou věcného plnění, je neplatná.“ Smlouva, podle které má daňový poradce obdržet odměnu v závislosti na výši ušetřené daně (provizi z ušetřené daně), daňového odpočtu nebo podle výše ukazatelů hospodářské činnosti je ze zákona neplatná. Toto ustanovení brání obavě, aby daňový poradce neměl takový zájem na výsledku řízení, že nebude řádně podle zákona hájit zájmy klienta a byl by tak veden ke zkreslování údajů v účetnictví, výsledku hospodaření vylákání nezákonné daňové úlevy.

Tento článek přibližuje nejvíce podstatné povinnosti daňového poradce, mimo zákon o daňovém poradenství stanovují daňovému poradci jeho práva a povinnosti další zákony České republiky a předpisy vydávané Komorou na základě zmocnění ze zákona.