Daňové přiznání

Daňová přiznání

 • U daňových přiznání k daním z příjmů v případě jeho zpracování a podání daňovým poradcem je lhůta pro podání přiznání a pro placení daně prodloužena z 3 měsíců na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období, tzv. odklad termínu pro podání daňového přiznání o 3 měsíce (pozn. běžně je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů do 1. 4., v případě využití služeb daňového poradce je termín do 1. 7.)

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 • Přiznání k dani z příjmů podnikajících fyzických osob (osoby samostatně výdělečně činné)
 • Přiznání k dani z příjmů podnikajících fyzických osob členů veřejných obchodních společností v. o. s. a členů společností (tzv. společnost bez právní subjektivity – dříve sdružení podnikatelů)
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob z pronájmů, kapitálových příjmů a ostatních příjmů (prodej nemovitostí, darování – viz dříve darovací daň, výhry, prodej akcií a jiných cenných papírů, příležitostné činnosti, prodej ostatního majetku)

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob společností s ručením omezeným s. r. o.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob akciových společností a. s.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob komanditních společností k. s.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob neziskových organizací – spolky, sportovní kluby, politické strany, nadace

Přiznání k dani z přidané hodnoty DPH a kontrolní hlášení

 • Zpracování a podání přiznání k DPH
 • Zpracování a podání kontrolního hlášení
 • Zpracování a podání souhrnného hlášení
 • Registrace k DPH jako plátce nebo jako identifikovaná osoba

Přiznání k dani silniční

 • Zpracování a podání daňového přiznání k silniční dani

Přiznání k dani z nemovitých věcí

 • Zpracování a podání přiznání k dani z pozemků (zemědělské pozemky, trvalé travní porosty, zahrady, vinice, lesní pozemky)
 • Zpracování a podání přiznání k dani ze stavebních pozemků
 • Zpracování a podání přiznání k dani ze zastavěných ploch a nádvoří, zpevněných pozemků
 • Zpracování a podání přiznání k dani ze staveb (rodinné domy, komerční objekty, chaty a chalupy) a jednotek (bytové a nebytové prostory)

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí)

 • Zpracování a podání přiznání k dani z nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem (koupě novostaveb, koupě bytů, rodinných domů, komerčních objektů, pozemků, zemědělské půdy)