Služby

Služby v hmotně-právní oblasti daní

 • Zpracování a podání široké škály daňových přiznání a hlášení. ZJISTIT VÍCE
 • Zpracování a podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení.
 • Poskytování právních porad a konzultací z oblasti daní a z oblastí s daněmi přímo souvisejícími.
 • Vypracování odborných stanovisek a posudků (studií, názorů).
 • Tvorba vnitřních účetních směrnic (vnitropodnikové směrnice pro podnikatele a neziskové organizace).
 • Zastupování na úřadech s procesním postavením zástupce (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, obecní úřad, celní úřady).
 • Účast při jednání na úřadech v pozici přizvaného odborného konzultanta nebo právního zástupce.
 • Účast při nahlížení do spisu vedeného správcem daně.
 • Komunikace se správcem daně.
 • V rámci poskytování služeb docházení i dojíždění za klientem.
 • Registrace k daním, pomoc s plněním oznamovací povinnosti vůči správci daně.
 • Vypracování povinného oznámení o příjmech fyzických osob osvobozených od daně (příjem vyšší než 5 000 000 Kč).
 • Zpracování prohlášení o majetku v rámci podle zákona o daních z příjmů.
 • Analýza a vyhodnocení nákladů z hlediska daňové uznatelnosti.
 • Rozdělení příjmů a výdajů spolupracujících osob.
 • Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.
 • Elektronická evidence tržeb EET.
 • Žádost o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje.
 • Vyhotovení a podání závazného posouzení:
  • závazné posouzení rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,
  • závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
  • závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením,
  • závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami,
  • závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny,
  • závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse-charge),
  • závazné posouzení určení sazby daně z přidané hodnoty u zdanitelného plnění.

Služby v oblasti daňového práva procesního

 • Vypracování a podání řádných, mimořádných opravných a dozorčích prostředků:
  • odvolání proti rozhodnutí správce daně nebo rozklad,
  • podání návrhu na povolení obnovy řízení,
  • podání návrhu na nařízení přezkoumání rozhodnutí.
 • Podání námitky proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští odvolání.
 • Podání stížnosti proti postupu správce daně.
 • Podání podnětu v rámci ochrany před nečinností správce daně.
 • Zpracování a podání žádostí podle daňového řádu:
  • žádost o prodloužení lhůty stanovené správcem daně,
  • žádost o navrácení lhůty v předešlý stav,
  • žádost o vyslovení neúčinnosti rozhodnutí,
  • žádost o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky,
  • žádost o prominutí penále,
  • žádost o prominutí úroku z prodlení,
  • žádost o prominutí úroku z posečkané částky.
 • Zpracování prohlášení o majetku dlužníka při daňové exekuci podle daňového řádu.
 • Podání žaloby ke krajskému soudu v rámci správního soudnictví.
 • Zpracování vyjádření žalobce ke kasační stížnosti podané proti rozsudku krajského soudu k Nejvyššímu správnímu soudu.