Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky (dále jen „Komora“ nebo „KDPČR“) je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen „zákon“). KDPČR byla založena 29. 5. 1993 a jejím sídlem je město Brno. Komora dohlíží na řádný výkon daňového poradenství v České republice, prosazuje práva a oprávněné zájmy daňových poradců, dbá na jejich profesionalitu, organizuje kvalifikační zkoušky, pořádá vzdělávání pro poradce i pro veřejnost.

Komora má vzhledem k svému zřízení zákonem a povinnostem vyplývajících ze zákona postavení orgánu veřejné moci, je tudíž správním orgánem potažmo úřadem pro oblast daňového poradenství v ČR. Každý kdo používá označení daňový poradce a poskytuje služby v této oblasti, musí být řádným členem KDPČR zapsaným v seznamu daňových poradců, který vede a spravuje Komora.

Každý člen Komory je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona a z předpisů vydaných Komorou. V případě porušení předpisů může být poradce potrestán disciplinární komisí KDPČR k písemnému napomenutí, může mu být uložena peněžitá sankce až po vyškrtnutí se seznamu daňových poradců a tím ztrácí oprávnění k výkonu tohoto povolání. Případné trestné činy potom řeší orgány činné v trestním řízení.

Komora je mimo jiné od roku 1998 členem Confédération Fiscale Européenne (CFE), což je mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu založená už v roce 1959, která sdružuje profesní komory daňových poradců z 24 zemí Evropy. Více o CFE a její činnosti se můžete dozvědět na webových stránkách této organizace http://taxadviserseurope.org/.